Important changes to our API

We've changed from upload.st/api/upload to api.upload.st/upload
Please see the API Documentation for details.

[NaishoGroup] Disc4 - 2018.08.08 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018 Yoru PIT (720p).mp4